❤️🌻เปิดบริการนั่งที่ร้านแล้วค่ะ❤️🌻

ระเบียงทะเลจัด 6 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัย ของคุณลูกค้าทุกท่านในการเข้าใช้บริการ